top of page

Statuten Moeder Egmont 

Art. 1: Oprichting 

1. De studentenclub Moeder Egmont werd opgericht in 1966 door Carlos De Wannemacker, Gentil Callaert en Luc Oste. 

2. In 1987 werd Moeder Egmont heropgericht door Hans "Vader Egmont" De Backer, Lieven "Diepken" Diependaele en Gert "Jay" De Cooman. 

3. De studentenclub is politiek neutraal. 

4. Moeder Egmont maakt deel uit van de Oost-Vlaamse Gilde en het Senioren Konvent Ghendt (S.K. Ghendt) 

 

Art. 2: Doelstellingen 

1. Moeder Egmont stelt zich tot doel om Zottegemse studenten te verenigen en om onder hen hechte vriendschapsbanden te smeden of deze te onderhouden. Dankzij haar Zottegemse regionaal karakter kan Moeder Egmont ertoe bijdragen dat afgestudeerd zijn niet betekent dat men zijn clubvrienden niet terugziet. 

2. Moeder Egmont stelt zich ook tot doel om, via regelmatige contacten met bevriende clubs, ook externe vriendschapsbanden aan te halen. 

3. De leden van Moeder Egmont zullen alles in het werk stellen om zoveel mogelijk aan de activiteiten van de Oost-Vlaamse Gilde en het Senioren Konvent Ghendt (S.K. Ghendt) deel te nemen. Zo zal de senior (of aangeduide plaatsvervanger) steeds aanwezig zijn op de bijeenkomsten van het S.K. en de wekelijkse Raad der Senioren (R.S.) en eventuele A.V. vergaderingen bijwonen. Moeder Egmont zal ook steeds bereid zijn mee te werken bij de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten georganiseerd door de Oost-Vlaamse Gilde en het S.K. Ghendt, indien hiertoe verzocht door het desbetreffende orgaan. 

 

Art. 3: Samenstelling 

1. Moeder Egmont bestaat uit schachten en commilitones, die allen afkomstig zijn uit de Zottegemse regio (Zottegem,Herzele,Zwalm,Brakel,Oosterzele,Sint-Lievens-Houtem,Sint-Maria-Lierde), of er zeer hechte banden mee hebben (bv. er naar school geweest zijn). 

2. Bis: Men kan enkel lid worden na het beëindigen van de middelbare studies en indien men verder studeert. De student moet bij het toetreden minimum 18 jaar oud zijn of die leeftijd bereiken in hetzelfde jaar. De voortgezette studies omvatten uitsluitend dagonderwijs van het korte of lange type. 

3. Mits toestemming van het praesidium kunnen ook personen die niet beantwoorden aan 3.1 lid worden van Moeder Egmont. Zij worden extra murosleden genoemd. Maximum 30% van de leden mogen extra murosleden zijn. Extra-muros leden kunnen geen praesidiumfunctie vervullen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden na goedkeuring door het bestuur. 

4. Studenten die aan de voorwaarden in 3.1 en 3.2 voldoen, krijgen een peter voor vrouwelijke schachten of meter voor mannelijke schachten in de club. Dit dient verplicht te gebeuren op de doopcantus van desbetreffende student. 

5. De bieten (kandidaat-schachten) dienen een doop te ondergaan die in het ideale geval uit twee delen bestaat: een buiten- en binnendoop, waarbij deze laatste samenvalt met de doopcantus. De buitendoop is optioneel, maar bieten die ook aan deze activiteit deelnemen zullen tijdens de officiële binnendoop minder zwaar beproefd worden dan de andere bieten. De mogelijkheid bestaat ook om zich te laten nadopen op het schachtenkonvent. 

6. Als blijkt dat de bieten de doop doorstaan én een mogelijke aanwinst zouden betekenen voor de club, worden ze op de doopcantus toegelaten tot het doopritueel, waardoor ze schacht worden van Moeder Egmont. 

7. Als blijkt dat het schachtenjaar goed verlopen is, de schacht meegeholpen heeft op het jaarlijkse bal en men aldus de garantie heeft dat de schacht een aanwinst betekent voor de club, wordt hij/zij toegelaten tot het ontgroeningsritueel, waardoor hij/zij commilito wordt van Moeder Egmont. Uitzondering op meehelpen aan het bal is (uitzonderlijk) mogelijk, mits extra doopopdracht en goedkeuring van de praeses en schachtentemmer. 

8. Aan de leden wordt jaarlijks lidgeld gevraagd. Het bedrag wordt bij het begin van het jaar op de eerste vergadering vastgelegd door het praesidium. Het praesidium zal dit bedrag op een billijke manier bepalen, rekening houdende met het financiële vermogen van de gemiddelde student. Leden die geen lidgeld betalen hebben geen stemrecht op de kiescantus. 

9. Het praesidium mag voor elke activiteit die de club organiseert of waaraan de club deelneemt een bepaald bedrag vragen aan haar leden op voorwaarde dat de activiteit meerkost meebrengt voor de club. Het bedrag wordt vóór er met de activiteit wordt aangevangen meegedeeld. 

10. Ereleden zijn personen die door geldelijke bijdragen de club steunen en als dusdanig door het praesidium als lid van Moeder Egmont aanvaard worden. Het bedrag wordt bij het begin van het jaar op de eerste vergadering vastgelegd door het praesidium. 

11. Gedoopte en/of ontgroende leden van Moeder Egmont zijn verplicht hun clublint te dragen op alle activiteiten van Moeder Egmont en alle activiteiten waar we als club aan deelnemen. 

 

Art. 4: Het praesidium 

1. Het praesidium neemt de beslissingen voor de club en behartigt diens belangen. 

2. Het is de taak van het praesidium om voldoende activiteiten te organiseren voor de leden van Moeder Egmont. De activiteiten moeten minstens een week op voorhand kenbaar gemaakt worden aan de leden via e-mail of via de website van de club en de SK site 

3. Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van de club naar voren brengen. 

4. Het praesidium bestaat uit een praeses, een vice-praeses, een quaestor, een schachtentemmer, een sportpraeses ,een cantor, een perspraeses en een cultuurpraeses en een zedenmeester. 

5. Elk praesidiumlid van Moeder Egmont dient ontgroend te zijn bij Moeder Egmont. 

6. Wanneer een praesidiumlid vrijwillig diens functie neerlegt, dan wordt een nieuw praesidiumlid verkozen op de eerstvolgende cantus. 

7. Wanneer de praeses diens lint neerlegt, dan wordt een volledig nieuw praesidium verkozen op de eerstvolgende cantus. De kiescantus dient binnen de twee weken plaats te vinden. 

 

Art. 5: De Praeses 

1. De praeses heeft minstens één jaar commilito ervaring binnen Moeder Egmont. 

2. De praeses moet een intra muroslid zijn. 

3. De praeses zit de clubvergaderingen en alle andere samenkomsten van de club voor. 

4. De praeses neemt in het belang van de club alle maatregelen waartoe noodwendigheid zich dwingt. Voor die beslissingen is de praeses verantwoording verschuldigd aan het praesidium. 

5. De praeses coördineert de taken die elk praesidiumlid draagt. 

6. De praeses ondersteunt de praesidiumleden in hun taken, indien nodig. 

7. De praeses leidt de cantussen. 

8. De praeses ontgroent de schachten. 

9. De praeses onderhoudt de contacten met andere verenigingen. 

10. De praeses heeft een volmacht over de bankrekening van de club, net zoals de quaestor en vice-praeses. 

11. De praeses woont de vergaderingen van het Senioren Konvent Ghendt en alle andere vergaderingen van organen die Moeder Egmont overkoepelen bij of zorgt voor een afgevaardigde. 

12. De praeses is verantwoordelijk voor alle eigendommen van de club (de vlag, het schild, de stempel, het archief, etc.) 

 

Art. 6: De Vice-Praeses 

1. De vice-praeses steunt de praeses bij diens taken en steunt andere praesidiumleden bij het uitvoeren van hun taken. 

2. De vice-praeses vervangt de praeses bij diens afwezigheid en neemt dus al diens taken op zich zolang de praeses in onmacht verkeert. 

3. De vice-praeses heeft minstens één jaar commilito ervaring binnen Moeder Egmont. 

4. De vice-praeses heeft een volmacht over de bankrekening van de club, net zoals de quaestor en praeses. 

5. De vice-praeses coördineert het bal. 

 

Art. 7: De Quaestor 

1. De quaestor int de (lid)gelden. 

2. De quaestor houdt het kasboek bij. Het kasboek wordt naar elke vergadering meegenomen. Het kasboek kan steeds worden ingekeken door de praeses, de vice en de quaestor. 

3. De quaestor onderhoudt de contacten met de bank en sponsors. 

4. De quaestor heeft een volmacht over de bankrekening van Moeder Egmont, net zoals de praeses en de vice-praeses. 

5. De quaestor is bij voorkeur student aan de UGent. 

6. De quaestor heeft minstens één jaar commilito ervaring binnen Moeder Egmont. 

7. Om eventuele door de quaestor gestelde financiële misbruiken te voorkomen, dient de senior de rekeninguittreksels toegestuurd te krijgen. De quaestor brengt tevens een maandelijks financieel verslag uit tijdens de praesidiumvergaderingen. 

 

Art. 8: De Perspraeses 

1. De perspraeses notuleert tijdens de vergaderingen van Moeder Egmont en bezorgt zo snel mogelijk een verslag van de vergadering aan de praesidiumleden. 

2. De perspraeses verzorgt alle drukwerk en de communicatie naar de leden en buitenstaanders toe (website,affiches, uitnodigingen, eventueel clubblad, etc.) 

3. De perspraeses staat in voor de uitgave van het balboekje en het clubblad (B-Mokje) waarvan er minstens éénmaal per clubjaar een editie onder de leden verspreid wordt. 

4. De perspraeses staat in voor het onderhoud van de webstek 

 

Art. 9: De Schachtentemmer 

1. De schachtentemmer is bij voorkeur een intra muroslid. 

2. De schachtentemmer heeft als belangrijke taak het aanmoedigen en aansporen van de schachten om naar de activiteiten van Moeder Egmont te komen (via mail, via telefoon,sms,…). Het is immers essentieel voor de club dat de schachten komen en dat ze ook graag komen. De schachtentemmer vervult hierin een prominente rol. 

3. De schachtentemmer heeft het toezicht over de schachten tijdens activiteiten in het algemeen en tijdens cantussen in het bijzonder en leert hen de tradities van de club aan. 

4. De schachtentemmer is belast met de organisatie van de doop en de ontgroening. 

5. De schachtentemmer doopt de schachten. 

6. De schachtentemmer neemt deel aan de schachtenkonventen van het Senioren Konvent Ghendt en zorgt voor aanwezigheid van de schachten. 

 

Art. 10: De Cantor 

1. De cantor is belast met de organisatie van de cantussen van Moeder Egmont. 

2. De cantor is belast met het aanleren van nieuwe liederen. 

3. De cantor zingt de liederen voor tijdens de cantussen van Moeder Egmont. 

4. De cantor neemt deel aan de Cantoravonden en openzangavonden van het Seniorenkonvent Ghendt. 

5. Kunnen zingen is geen vereiste. 

6. Ter herinnering van onze vriend Constant Van Grembergen draagt de cantor tijdens elke cantus een sjaal in geel en rood. 

 

Art. 11: De Sportpraeses 

1. De sportpraeses zorgt voor de opkomst bij sportactiviteiten van de sportcompetitie van SK Ghendt. 

2. Andere sportactiviteiten zijn de verantwoordelijkheid van de sportpraeses. 

 

Art. 12: De Cultuurpraeses 

1. De cultuurpraeses zorgt voor de culturele ziel van de studentenclub en zijn leden. 

2. De cultuurpraeses biedt leden van ME op geregelde tijdstippen de kans om deel te nemen aan activiteiten van culturele aard (toneel, comedy, concerten,…) 

3. De cultuurpraeses tracht ook minstens éénmaal per jaar een activiteit van culturele aard te organiseren. 

Art. 13: De zedenmeester

1. De zedenmeester houdt de leden in de corona onder controle tijdens de cantus.

2. De zedenmeester mag hiervoor andere, slecht smakende dranken uitdelen.

3. De zedenmeester is verantwoordelijk om op de massacantus de taak van zedenmeester uit te voeren.

Art. 14: Motie van wantrouwen 

1. Indien een praesidiumlid ernstige fouten jegens de club heeft gemaakt, kan tegen die persoon een motie van wantrouwen worden ingediend. 

2. De motie wordt aan de praeses of, indien het tegen de praeses zelf is, aan de vice-praeses- gemotiveerd en schriftelijk medegedeeld. 

3. Het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend, dient per mail en telefonisch op de hoogte gebracht te worden. 

4. De motie van wantrouwen wordt als eerste punt besproken op de eerste vergadering die later dan vijf dagen na het telefoontje (zie 13.3) plaatsheeft. 

5. Indien het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend verstek laat op de vergadering, wordt de motie van wantrouwen behandeld zonder diens aanwezigheid. 

6. Op de vergadering heeft het praesidiumlid tegen wie de motie van wantouwen werd ingediend het recht zich te verdedigen. Na de verdediging volgt de stemming. Het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend verlaat de ruimte waarna er schriftelijk en anoniem tot de stemming wordt overgegaan. 

7. Er kan enkel geldig gestemd worden indien het voltallige praesidium aanwezig is op de vergadering, met uitzondering van het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend. 

8. Ongeldige stemmen worden niet toegelaten, blancostemmen worden bij de meerderheid opgeteld. 

9. De motie van wantrouwen wordt goedgekeurd door een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden. 

10. Indien de motie van wantrouwen wordt aangenomen, wordt het desbetreffende praesidiumlid onmiddellijk van zijn functie ontheven en is die verplicht alle eigendommen van de club die hij/zij in het bezit heeft aan de club terug te geven. 

11. De vrijgekomen functie wordt herverkozen op de eerstvolgende cantus. 

 

Art. 15: Vergaderingen 

1. Het praesidium vergadert wanneer de praeses een datum daartoe vastlegt. 

 

Art. 16: Cantussen 

1. De regels zoals die staan in de codex worden toegepast op een cantus. 

2. Enkel gedoopten worden toegelaten op de cantus, mits enkele uitzonderingen (bijv. doopcantus,...). 

3. De schachtentemmer waakt erover dat de cantuszaal in orde is en alle benodigdheden op tijd aanwezig zijn. 

4. De praeses behoudt het recht om personen op een cantus te weigeren alsook om personen "ex" te sturen. 

5. Op de kiescantus wordt niemand toegelaten die geen lid is van Moeder Egmont. De doop en de ontgroening geschieden eveneens enkel met personen die lid zijn van Moeder Egmont, met uitzondering van de bieten bij de doop tenzij met toelating van de praeses. 

6. Bij aanvang van de cantus wordt voor het clublied steeds het lied ‘Vuurwerk’ van Quilnyd, de band waar onze vriend Constant Van Grembergen lid van was, gezongen. 

 

Art. 17: Doop en ontgroening 

1. De doop wordt georganiseerd door de schachtentemmer. Hij treft hiervoor alle maatregelen. 

2. Elke biet van Moeder Egmont is verplicht zich te laten dopen en mag pas dan het clublint dragen, heeft stemrecht na ontgroening en wordt toegelaten tot de cantussen. 

3. Zware fysieke inspanningen, alsook vernederingen zijn verboden op de dopen van Moeder Egmont. Moeder Egmont houdt zich aan het doopreglement, unaniem goedgekeurd door het SK Ghendt. 

4. Leden hebben het recht om opdrachten te weigeren, mits gegronde reden (medische redenen). 

5. Elke schacht krijgt uit de leden van Moeder Egmont een meter of peter toegewezen (art3.3). Het is de belangrijke taak van de meter/peter om de schacht te motiveren om naar de activiteiten van Moeder Egmont te komen. Hij of zij maakt haar mete- of petekindje wegwijs in de gebruiken en tradities van Moeder Egmont in het bijzonder en in het clubgebeuren in het algemeen. Zij zorgt ervoor dat de schacht zich zo snel mogelijk thuis voelt in de club! De senior of de schachtentemmer van dat jaar kan geen peter of meter worden van een schacht. 

6. Leden die worden gedoopt blijven schacht tot ze ontgroend worden. De ontgroening wordt gehouden tijdens de ontgroeningscantus. Na de ontgroening zijn zij commilitones. 

7. Een schacht heeft geen stemrecht. 

8. Elke schacht krijgt een clubnaam toegewezen op diens doopcantus. Deze heeft bij voorkeur een Zottegemse inslag. De schachten komen hiervoor per twee naar binnen, staan met één been op een stoel en ondergaan een diepte interview. Daarna mogen alle aanwezigen, op de praeses, schachtentemmer en de schachten na, voorstellen doen. De naam wordt gekozen op populariteit en officieel gegeven door de praeses als volgt:”XXX is het en XXX zal het zijn” gevolgd door een hamerslag. 

 

Art. 18: De verkiezingen 

1. Jaarlijks worden de leden van het praesidium bij geheime stemming verkozen. Dit gebeurt tijdens de laatste cantus van het clubjaar 

2. Stemgerechtigd zijn alle clubleden die lidgeld betalen. Zij hebben elk één stem. De pro-senioren hebben 2 stemmen. 

3. Bij de stemming worden in volgorde de senior, de vice-senior, de quaestor , de schachtentemmer, de cantor, de sportpraeses, de perspraeses, cultuurpraeses en de zedenmeester verkozen. Dit gebeurt bij geheime stemming. 

4. Enkel ontgroende leden van Moeder Egmont kunnen zich voor een praesidiumfunctie kandidaat stellen en dienen aan de beschreven voorwaarden voor die functie voldoen. 

5. Op de kiescantus zelf moeten alle kandidaten voor een bepaalde functie aanwezig zijn en dit vóór met de eigenlijke verkiezingen wordt begonnen. 

6. Het totaal aantal stemmen wordt net voor met de eigenlijke verkiezingen wordt begonnen bepaald. Leden die later toekomen verliezen hun stemrecht tot er een nieuwe functie gekozen wordt, de stem van leden die vroegtijdig de verkiezingen verlaten, wordt van het totaal aantal stemmen afgetrokken. Stemrecht geldt als verworven na het aanhoren van alle speeches, zo niet vervalt het stemrecht. Dit uit respect voor alle kandidaten. 

7. De kandidaten voor een bepaalde functie moeten zich vóór of op de derde hamerslag kenbaar maken door recht te staan. 

8. Elkeen houdt een kort pleidooi waarna aan hen door de aanwezige leden vragen kunnen gesteld worden. De praeses heeft het recht om de vragenronde te stoppen indien zij te lang duurt en om irrelevante vragen te blokkeren. 

9. Het is verboden aan tegenkandidaten om aanwezig te zijn op de punt 17.8 beschreven omstandigheden. 

10. Nadat alle kandidaten voor een bepaalde functie hun pleidooi hebben beëindigd verlaten zij de zaal en wordt onmiddellijk tot de stemming overgegaan. 

11. De stemming geschiedt schriftelijk en anoniem. 

12. Blanco stemmen worden van het totaal afgetrokken, een ongeldige stem geldt als een stem tegen alle kandidaten. 

13. De praeses wordt verkozen met een tweederde meerderheid. Vanaf de derde ronde volstaat gewone meerderheid (50% + 1). Bij elke ronde valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af bij meer dan twee kandidaten. 

14. Een praesidiumlid wordt verkozen met gewone meerderheid (50% + 1). Bij elke ronde valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af bij meer dan twee kandidaten. Vanaf de derde ronde wordt de persoon met het meeste aantal stemmen verkozen. 

15. Voor de aanvang met de derde ronde heeft elke overgebleven kandidaat het recht om een advocaat voor hem/haar te laten pleiten. Nooit kan de advocaat de huidige praeses zijn. 

16. Het staat leden vrij om zich voor meer dan één functie kandidaat te stellen zo lang die niet al verkozen is voor een bepaalde functie. 

17. Is er voor een bepaalde functie geen kandidaat, of werd er voor een bepaalde functie niemand verkozen, dan worden enkel voor die functies verkiezingen gehouden op de eerstvolgende cantus. 

18. De verkiezingen eindigen met een lintenoverdracht. Vanaf dan maken de nieuw verkozenen deel uit van het bestuur. Enkel de nieuw verkozen senior krijgt een nieuw lint, de andere linten zijn doorgeeflinten. 

19. Indien blijkt dat er een even aantal stemmen is na 5 rondes, krijgt de uittredende senior een extra stem. 

20. Bij de verkiezing van een bestuurslid zal steeds voorrang gegeven worden aan het kandidaat-bestuurslid dat nog studeert, indien er meer dan één kandidaat is voor de gegeven bestuursfunctie. De niet-studerende kandidaat is dan uitgesloten. 

21. Stembriefjes worden vernietigd na de telling. 

 

Art. 19: Verloop van het clubjaar 

1. Elke week komen de commilitones, praesidium en schachten op een vaste dag (woensdagavond) samen in het clubcafé (Blandijnberg 1, 9000 Gent) voor de clubavond. 

2. Op het einde van het clubjaar worden de schachten die aanvaard werden, ontgroend. Ze worden getest op hun kennis betreffende de geschiedenis van de club, de clubstatuten en de blauwe bladzijden uit de clubcodex. Deze kennis zal hen worden aangebracht door de schachtentemmer. 

3. In het kader van de studentikoziteit organiseert Moeder Egmont traditioneel(sinds 1989) in november een bal in de Zottegem en later op het jaar een Dies Natalis. Alle oud-leden worden hiertoe aangeschreven. 

 

Art. 20: Clubsymbolen 

1. De clubkleuren van Moeder Egmont zijn BLAUW-GEEL-BLAUW, naar de kleuren van de stad Zottegem. 

2. Het clublied is: "Bij ons daar staat een standbeeld ". De melodie is die van het lied “Die Lore”. 

3. In het clubschild bevindt zich bovenaan het woord EGMONT, links het stadschild van Zottegem en rechts het monogram, op een blauw-geel-blauwe achtergrond. 

4. Moeder Egmont beschikt over een wapenschild , een clubvlag, rood-gele sjaal, een hamer en een zwaard. Het wapenschild hangt omhoog in het clubcafé samen met het peterlint. De clubvlag en schild wordt gebruikt voor de officiële en belangrijke studentikoze gebeurtenissen (cantus, doop, Gravensteenfeesten, massacantus, galabal). De senior staat in voor het bewaren van de vlag en het niet verliezen ervan 

5. De uiterlijke kenmerken van Moeder Egmont kunnen nooit gewijzigd worden. 

 

Art. 21: Algemene bepalingen 

1. Alle schachten en commilitones van de club dienen de blauwe bladzijden van de clubcodex te kennen en ernaar te leven. 

2. Elk schrijven van de senior en de perspraeses wordt afgesloten met "Ut vivat, crescat et floreat Moeder Egmont!". De praeses is verantwoordelijk voor het archief van de club. De schachtentemmer zorgt er tevens voor dat alle bieten een exemplaar van deze statuten krijgen of zij een exemplaar kunnen afdrukken van de website. 

3. De (mondelinge én schriftelijke) contacten met andere S.K.-clubs dienen echter, zoals voorgeschreven in de studentencodex, in het Algemeen Nederlands te gebeuren. 

4. Het behalen van een diploma is het belangrijkste einddoel voor elk clublid. Commilitones en schachten moeten elkaar daarbij aanmoedigen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de schachtentemmer.

5. Verhuis naar een ander clubcafé wordt beslist bij een meerderheid van 2/3 van de stemgerechtigde leden die aanwezig zijn. 

6. De personen die tot praeses, vice-praeses en quaestor verkozen zijn, zullen zich zo snel mogelijk na de verkiezingen naar de bank begeven om de overdracht van de aansprakelijkheid in orde te brengen, en aldus ook de verantwoordelijkheid over de gelden van Moeder Egmont. 

7. Na een door het praesidium vastgestelde termijn worden de leden, die het lidgeld nog niet hebben betaald, een extra kost per activiteit aangerekend. 

8. De prosenioren zijn niet onderworpen aan art. 7. 

 

Art. 22: Statuten 

1. Indien er zich zaken voordoen die niet voorzien zijn in de statuten, dienen die van het Senioren Konvent Ghendt te worden geraadpleegd of de statuten van andere organen die Moeder Egmont overkoepelen. Indien ook die statuten niet voldoen, beslist het bestuur. 

2. Elk lid mag statutenwijzigingen voorstellen. Deze worden dan op de volgende cantus gestemd bij een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page